Recent toegevoegd
Sluiten
Geen producten gevonden...

Privacy Policy

ALGEMENE VOORWAARDEN (PRIVACY VERKLARING)

hELLO Food Concept Store bv - Mulslaan 32 - 1820 Steenokkerzeel.

BTW:0763 896 180

Bank ING: BE059 3632 0927 6126

Inleiding

Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de verkoopsite van hELLO FCS BV, handelend onder de commerciële benaming hELLO Food Concept Store, (hierna „de Verkoper” genoemd) met maatschappelijke zetel te Steenokkerzeel, Mulslaan 32 en gekend onder het ondernemingsnummer 0763.896.180, (hierna "Site" genoemd), email: [email protected] Onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing voor de online verkoop van bepaalde goederen (hierna „Producten’ genoemd”) via de Site door de Verkoper op het grondgebied België.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van het motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De Site is gecreëerd en wordt beheerd door de Verkoper. De gebruikers van de Site (hierna de “Gebruikers” genoemd) mogen de informatie op het scherm van de Site bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Copyright 2021.  hELLO Food Concept Store BV - Mulslaan 32 - 1820 Steenokkerzeel.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Iedere Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijk persoon, niet-handelaar en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven.

Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt beheerst, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de Site. Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector "verkoop op afstand" toegepast door bedrijven met zetel op het Belgische grondgebied.

I.          Voorwerp

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het louter gebruik van de Site door de “Gebruiker” ervan. Anderzijds zijn onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing voor de online verkoop door de Verkoper op het grondgebied België. Deze voorwaarden hebben tevens tot doel de verkoopsmodaliteiten te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering en bepalen derhalve de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

II.         Bestelling

Iedere Gebruiker heeft de mogelijkheid om online het gewenste Product aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product. 

De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Site geplaatste bestellingen te verwerken binnen de 2 dagen nadat de Verkoper de bestelling van de Gebruiker heeft ontvangen, zolang de voorraad strekt. 

De Gebruiker dient bij de online bestelling de betaalwijze aan te klikken (zie hiervoor VII Betaling). De gewenste plaats van afhaling moet ook worden aangegeven indien gekozen wordt door de Gebruiker voor een specifieke afhaalplaats. (zie hiervoor ook III Levering)

De goederen zullen verzonden of geleverd worden na ontvangst van betaling. 

III.        Levering

De levering van de Producten gebeurt op de aangegeven datum bepaald door de Koper. Goederen worden 1 maal aangeleverd. Indien de goederen niet in ontvangst worden genomen, zullen deze worden nagelaten na een bericht aan de Koper op een afgesproken plaats of kunnen deze worden opgehaald in het winkelpunt te Steenokkerzeel, Mulslaan 32.

IV.        Betalingen

Elk order dient uiterlijk binnen de 15 dagen betaald te worden volgend op de factuurdatum. Er wordt automatisch een betaalherinnering verstuurd na 10 dagen. Orders waarvan de betaaltermijn verstreken is, worden verhoogd met een administratieve kost van 10€. Bij het uitblijven van de betaling na 1 maand zullen extra kosten in rekening worden gebracht zijnde 5% van het totaalbedrag van de factuur.

V.        Verwerking van persoonsgegevens

We zullen al je persoonsgegevens wissen zodat de persoonlijke informatie niet meer aanwezig is in onze databank. Met persoonlijke informatie bedoelen we je naam, voornaam, telefoon, email, en adres.

Stuur je vraag om de gegevens te verwijderen naar [email protected]

1) Je kan je verzetten tegen het bepaald gebruik van gegevens.

Ben je het niet eens met de wijze waarop hELLO je gegevens gebruikt op basis van het gerechtvaardigd belang, dan kan je hiertegen verzet aantekenen. Dat zullen we altijd volgen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen (bijvoorbeeld fiscale of ander wettelijke regels).

2) Je kan vragen om je gegevens aan een derde partij over te dragen.

De gegevens die je aan hELLO hebt overgemaakt kunnen geheel of gedeeltelijk overgemaakt worden aan jezelf of een derde partij. De privacywetgeving voorziet een aantal beperkingen op dit recht zodat het niet van toepassing is op alle gegevens.

3) Je kan je rechten uitoefenen.

Wees steeds zo specifiek mogelijk indien je je rechten wil uitoefenen.

hELLO moet in staat zijn om je identiteit te controleren en zo de wijzigingen uit te voeren. Voor sommige acties moeten we wel in staat zijn om je identiteit na te kijken. Zo kan niemand anders je rechten uitoefenen in jou plaats.

Vraag opmerking? Die kan je altijd stellen aan [email protected]

Heb je klachten in verband met de uitoefening van je rechten dan stellen we voor dat je als volgt handelt:

3.1) eerst maak je je klacht kenbaar via [email protected]

hELLO zal dan direct nagaan of de klacht gegrond is,  wat de oorzaak is en hoe we dit kunnen verhelpen. We engageren ons ertoe dit te doen binnen de 48 uur (werkdagen). Soms, in verlofperiodes zal het moeilijk zijn. Daarom doen we beroep op je begrip in die periodes. Toch zou het niet langer mogen duren dan 1 week vooraleer je reactie van ons ontvangt.

3.2) geven we volgens jou geen voldoende antwoord of reactie op je klacht kan je deze schriftelijk bevestigen aan hELLO, Mulslaan 32 te 1820 Steenokkerzeel, en/of via het email adres [email protected]

3.3) ben je niet tevreden met de reactie op je klacht, of ga je niet akkoord met het standpunt dat hELLO inneemt in verband met je privacy, dan kan je terecht op de site van de Belgische gegevensbeschermingautoriteit www.privacycommission.be waar je ook een klacht kan indienen.

4) hELLO verwerkt jouw persoonsgegevens om verschillende redenen.

- De wettelijke redenen

hELLO verkoopt goederen online of via een fysieke winkel. Sommige onderdelen van bestaande wetgevingen spelen dan:

- het voeren van een boekhouding is een domein waar de controle van gedetailleerde gegevens en transacties tot in het kleinste detail worden nagekeken. Sommige experts (boekhoudkundige, audit, fiscaal) kunnen toegang hebben tot de gegevens.

- de privacywetgeving verplicht hELLO om te reageren indien de privacy commissie klachten behandelt en hiervoor bepaalde informatie nodig heeft.

- de vragen van gerechtelijke overheden (politie, parket, onderzoeksrechters, rechtbanken) moeten ook door hELLO beantwoord worden.

5) hELLO moet zijn activiteit kunnen uitvoeren.

Dat wordt het gerechtvaardigd belang genoemd.

Naast de opsomming die hierboven is gegeven, moet hELLO in staat zijn om zijn echte economische en commerciële activiteit uit te oefenen. Hiervoor gebruikt hELLO dan ook persoonsgegevens. hELLO let hierbij steeds op dat de impact op de privacy zo beperkt mogelijk zal zijn en dat het evenwicht tussen het gerechtvaardigd belang van hELLO en de eventuele impact op jou privacy niet wordt verstoord. Heb je toch bezwaren tegen de verwerking van jouw gegevens, kan je je recht van verzet laten gelden.

Wat is de kernactiviteit van hELLO wat is de verwerking van de persoonsgegevens in deze context?

hELLO zoekt artisanale producenten, hoofdzakelijk in België/Europa. Wanneer de relatie met die producent  gebaseerd is op een artisanale, meestal ook organische aanpak, dan bezoeken we deze producent. We bouwen zo aan een vertrouwensband met de producent, hebben aandacht voor zijn verleden en zijn verhaal, en bespreken met hem het hele productieproces. Hierna beslissen we of we de producten aankopen en dat doen we steeds rechtstreeks in samenwerking met de producent. Online of in de shop zijn deze producten te koop.

Bij de aankoop, online of in de fysieke shop, laat je persoonlijke gegevens achter. Online je persoonsgegevens en je adres om de goederen te kunnen opsturen. In de shop gebruiken we met jouw akkoord je email adres om op die manier kortingen te kunnen geven bvb.

hELLO laat je via mail ook weten indien er nieuwe producten zijn toegevoegd aan het gamma, of er speciale acties (solden, kortingen…) zijn, of er workshops worden georganiseerd. Indien je deze mails niet meer wenst te ontvangen, laat je dat weten of, eenvoudiger nog, schrijf je je uit. Dat kan in elke mail die we je sturen met de bijgesloten link onderaan de mailing.

hELLO stuurt je geen mails op basis van je profiel. Daarvoor vragen we eerst je goedkeuring. Ook in dit geval kan je in elke mail uitschrijven.

Buiten de hiervoor aangegeven redenen, zijn we soms verplicht persoonsgegevens te gebruiken in de volgende situaties:

-gegevens kunnen ook gebruikt worden om de rechten van hELLO en de personen die hen vertegenwoordigen te vrijwaren.  

-gegevens kunnen ook gebruikt worden om synergie, efficiëntieverhoging of andere organisatorische of procesmatige voordelen te creëren.

-persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor goed bestuur, risicobeheer en controle om juridische redenen, en compliance.

-persoonsgegevens kunnen ook samengebracht worden voor de aanmaak van segmenten en gedetailleerde profielen.

-om klanten of prospecten doeltreffend te beantwoorden of doeltreffende spontane voorstellen op maat aan te bieden, is het mogelijk dat hELLO, in zorgvuldig achterliggende processen, klantprofielen van jou als vergelijkingsbasis raadpleegt. Uiteraard zullen jouw persoonsgegevens niet kenbaar gemaakt worden.

-de gegevens kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen, vereenvoudigen, gebruiken van producten en diensten door de klant om te vermijden dat je informatie die je vroeger al doorgaf opnieuw moet invullen. Zo vermijden we dat je opnieuw het hele identificatieproces moet doorlopen

-persoonsgegevens kunnen gebruikt worden bij het testen, verbeteren, vereenvoudigen, evalueren, van processen, applicaties, modellen, tevredenheidsonderzoek...Hierbij kunnen we ook gebruik maken van cookies bijvoorbeeld om je te contacteren om te zien wat er fout liep indien je een proces niet volledig hebt doorlopen.

6) hELLO maakt gebruik van je persoonsgegevens om aan direct marketing te doen.

hELLO stelt verschillende diensten voor. We wensen deze diensten aan jou kenbaar te maken. Dat kan op jouw uitdrukkelijke vraag, of als we vermoeden dat je interesse hebt of gebaat zal zijn bij een bepaalde dienst.

Deze informatie kan op verschillende wijzen bij jou terechtkomen. Dat kan per mail, post, apps, of andere nieuwe technologieën die het contact met jou mogelijk maken. We kiezen het meest geschikte kanaal dat jou het minst stoort.

Geen algemene advertenties die je niet interesseren, maar wel sterk gepersonaliseerde voorstellen zullen we alleen maar doen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Deze toestemming kan je op elk moment intrekken, dat kan even eenvoudig als je ze gegeven hebt.

Wens je geen gepersonaliseerde informatie over onze diensten, dan geef je geen toestemming voor informatie op maat.

Maar ook als je geen sterk gepersonaliseerd aanbod wenst, kan je nog aanbiedingen ontvangen van hELLO. We wensen dan je aandacht te trekken op specifieke situaties of momenten waarom je het meest voordeel kan doen zoals beschreven in onze kernactiviteit. Je kan altijd aangeven dat je die niet meer wenst te ontvangen in de toekomst. Dan zullen we daar rekening mee houden.

7) Het gebruik van cookies.

Zolang u geen persoonsgegevens invult tijdens uw bezoek aan hellofoodconceptstore.be, blijft u anoniem. We kennen dan enkel uw IP-adres (dat is het adres van uw computer). Via dit adres kunnen we statistische informatie bekomen over uw bezoek aan onze site (welke pagina's werden er bezocht, hoelang duurde het bezoek...). Deze informatie gebruiken we om hellofoodconceptstore.be, verder te verbeteren, om onze bezoekers die site te kunnen aanbieden die het best aansluit bij hun wensen. We streven er immers naar om de producten van de artisanale producenten zo efficiënt en duidelijk mogelijk aan u te kunnen presenteren.

Alle websites op het internet gebruiken cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die, tijdens uw bezoek, via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten nooit persoonsgegevens of persoonlijke informatie. 
Ze bevatten wel informatie die het mogelijk moet maken om de site voortdurend te verbeteren en aan te passen.

U kan er voor opteren om deze cookies niet op te slaan; door de instellingen van uw browser aan te passen. Het gebruik van cookies is echter zo algemeen verspreid dat het niet aanvaarden van cookies problemen zou kunnen opleveren tijdens het surfen. Vele websites zullen niet meer op een volledige en eenvoudige manier aan u kunnen voorgesteld worden.

8) hELLO verkoopt geen persoonsgegevens.

hELLO verhuurt of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen voor hun eigen gebruik, tenzij je ervoor kiest en erin toestemt.

Wanneer we bepaalde studies uitvoeren, zorgen we er steeds voor dat de persoonsgegevens geannomiseerd zijn. Zo kan niemand achterhalen van wie de persoonsgegevens zijn.

9) De persoonsgegevens worden gebruikt afhankelijk van het doel.

Er zijn verschillende redenen of doelen waarvoor hELLO persoonsgegevens gebruikt.

- Informatie om je te identificeren, te contacteren en correct te adviseren.

Om je te identificeren: naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, klantnummer, aankooporder…

Om je te contacteren: telefoonnummer, e-mail, taal, gebruiksnaam in sociale media. Daarnaast kunnen ook technische gegevens deel uitmaken van de wijze van je te contacteren (bvb Ip’s, Mac-adres, unieke identificatiegegevens van je toestellen). Ook herkenning via vingerafdruk of andere technologische mogelijkheden (oogherkenning bvb) kunnen in de toekomst deel uitmaken van de wijze van je te contacteren en te herkennen dat jij  het wel bent.

Om je te adviseren en te bedienen: het productbezoek op de website, je voorkeuren en interesses tijdens je bezoek op de website, je klantprofiel op basis van je gedrag  en uiting van de behoefte op de website, je feedback via opmerkingen, suggesties  en klachten uit het verleden zodat we je beter kunnen helpen in de toekomst.

- Publieke gegevens en gegevens verkregen via derde partijen.

Hiermee bedoelen we gegevens zoals:

-bekomen door wettelijke publicatieverplichtingen (zoals vermeldingen in het Belgisch staatsblad)

-door jou gepost op je publiek toegankelijke sociale media, op je website, je blog

-artikels in de pers verschenen of die algemeen bekend zijn in je streek.

hELLO kan ook gegevens ontvangen van derde partijen door ze aan te kopen of te huren. Deze bedrijven zijn dan verantwoordelijk dat de informatie rechtmatig werd bekomen,  en mag verkocht of verhuurd worden aan derden.

Deze gegevens van derden kunnen hELLO helpen om de juistheid van de gegevens in onze bestanden te controleren en up te daten.

Ook data die te maken hebben met je lokalisatie kunnen nuttig zijn voor hELLO. Deze geolocalisatie wordt dikwijls gebruikt bij een smartphone en andere recente toestellen. Indien hELLO hiervan gebruikt maakt, zal ze hiervoor een toelating vragen. Deze geolocalisatie gegevens kunnen nuttig zijn om je een dienst aan te bieden die geschikt is met betrekking tot die plaats. Daarnaast kan hELLO deze informatie ook gebruiken om jouw gegevens beter te beschermen of analyses en studies te verfijnen.

10) De verwerking van je gegevens.

10.1) Toegang tot de persoonsgegevens

Al de werknemers en verantwoordelijken bij hELLO hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Op deze wijze kan hELLO snel en accuraat reageren bij jouw vraag omtrent je persoonsgegevens.

We geven jouw gegevens nooit aan derden. Indien een derde partij vraagt naar jouw gegevens zullen we steeds een identificatie van deze persoon vragen en jouw akkoord voor het overmaken van jouw gegevens.

10.2) De verwerking van je gegevens

hELLO verwerkt je gegevens om de juiste informatie aan jou voor te stellen.

hELLO werkt met externe partners voor de financiële rapportering en boekhouding. Binnen het kader van deze activiteiten hebben ze toegang tot de gegevens van hELLO waaronder eventueel ook de persoonsgegevens.

Andere verwerkers die gegevens van hELLO verwerken zijn de volgende:

-het betalingssysteem gekoppeld aan de online shop (bvb Mollie, Multisafepay, Paypal,…) verwerken de betaling op hun website nadat je gekozen hebt om een betaling uit te voeren. Deze verwerking gebeurt volledig op de website van het betalingssysteem. Nadat de betaling geslaagd is, wordt hELLO hiervan verwittigd. We sturen of leveren dan je aangekochte producten zo snel mogelijk.

-het betalingssysteem in de fysieke shop of winkel: dit betalingssysteem voert de betaling uit op basis van je kaart (bvb Bancontact, visa,…) of andere betalingsmiddelen via je mobiele telefoon. Hierbij worden jou gegevens verwerkt voor het realiseren van de betaling.

-Google : hELLO gebruikt veel tools van Google. Van e-mail applicaties tot marketing tools (Google Adwords) en analyse tools (Google Analytics). Zelden bevatten deze tools persoonsgegevens. Google heeft een eigen privacy policy. Op www.google.com/policies/privacy kan je deze policy doornemen.  

-hELLO maakt gebruik van externe leveranciers voor het sturen van mails. Deze leveranciers gebruiken de mail adressen bij het versturen van de mails van hELLO. Uiteraard worden deze mail adressen voor geen ander doeleinde gebruikt dan het sturen van emails in opdracht van hELLO (Mailchimp, SendinBlue).

10.3) Verwerkers buiten de EU

Indien de verwerkers van persoonsgegevens buiten de EU gevestigd zijn, wordt de bescherming van de persoonsgegevens door de lokale wetgeving geregeld. Om te zorgen dat er de Europese regels ook in dergelijke gevallen gerespecteerd worden, bestaat er een EU-US-Privacy Shield. Door lid te worden van deze organisatie verklaren bedrijven in de US en EU de regels te volgen. Indien je persoonsgegevens door bvb. een buitenlands bedrijf, (Facebook, Google, Amazon, Sendinblue, Wix, Lightspeed, Shopify ...) gebruikt worden, zijn de Europese regels op jouw gegevens van toepassing. hELLO zal erop toekijken dat de partners waarmee we werken lid zijn van deze organisatie.

10.4) Maatregelen voor de beveiliging van je persoonsgegevens

hELLO ziet erop toe dat de verwerkers de regels volgen van de privacywetgeving.

De verwerkers zullen enkel toegang krijgen tot de persoonsgegevens die nodig zijn binnen het kader van hun opdracht.

Daarnaast verplichten de verwerkers er zich toe om de gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken binnen het kader van hun opdracht. Bij overtreding kan hELLO niet aansprakelijk gesteld worden in de plaats van de verwerker.

hELLO neemt de nodige maatregelen, technisch en organisatorisch, om te vermijden dat persoonsgegevens verwerkt worden door onbevoegden, gewijzigd worden of vernietigd.

10.5) De beperkte bewaring van je gegevens.

We gebruiken de persoonsgegevens voor een bepaald doel. Indien dit doel verdwijnt, verwijderen we de gegevens.

Er zijn geen wettelijke regels voor het behouden van de gegevens die hELLO verzamelt.

Wanneer een klant van hELLO zijn gegevens heeft achtergelaten, bewaren we deze gegevens op een veilige wijze in onze databases.

Wanneer een klant van hELLO, geen tweede aankoop doet binnen een periode van 3 jaar, verwijderen we zijn gegevens uit de bestanden van hELLO.

V.  Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de Verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de Verkoper.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de Site van de Verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de Verkoper. 

VI.  Algemeen

De verkoopsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijden gewijzigd worden.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

De Gebruiker erkent dat zij deze algemene online voorwaarden hebben gelezen en verklaren alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De Gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de Verkoper mee te delen. 

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze. Partijen aanvaarden immers dat Halle-Vilvoorde de plaats is waar de verbintenissen uit hoofde van de levering door de Verkoper aan de Gebruiker ontstaan, dit in de zin van art. 624, 2° Ger.W.

Klachten mbt online transacties kunnen via de website van de Europese Commissie, het ODR-Platform (Online Dispute Resolution)

link: http://ec.europa.eu/odr/

Op deze site vindt u ook informatie over de verschillende mogelijkheden om geschillen buitengerechtelijk te regelen.

      

Online bestellen
Taal
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »